Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

Beleid

Beleidsplan bestuur Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing 2015-2016

 

Inleiding

Voor u ligt het beleid van het bestuur van het GSp voor het bestuursjaar 2015-2016. Het beleid is een uitgewerkte versie van de visie zoals die voorgelegd is door ons op de visieavond van 8 oktober 2015. Alle suggesties, kritieken en opmerkingen zijn meegewogen in deze voorlopige versie.

Eerst zal stil worden gestaan bij de stand van zaken van het GSp ten tijde van het schrijven van dit beleid. Vervolgens zal onze visie helder en krachtig duidelijk worden gemaakt. In het vervolg van het document wordt dit in concrete stappen uitgewerkt.

 

  1. De huidige stand van zaken

Het GSp zit in een moeilijke periode. De ‘harde kern’ is klein geworden, er is al jaren een tekort aan nieuwe betrokken studenten en de commissies zijn klein of zelfs in het geheel niet van de grond gekomen. Bovendien worden cursussen, lezingen en excursies matig bezocht. Dit heeft, voor zover dat door ons ingeschat kan worden, bij een relatief groot aantal GSp’ers bijgedragen aan een vermindering van motivatie en enthousiasme.

Wanneer we kijken naar het GSp zoals het de laatste jaren haar functie heeft uitgeoefend kunnen we ons met recht afvragen wat haar bestaansgronden zijn en of zij deze de afgelopen jaren succesvol heeft vervuld.

 

  1. De visie voor het GSp

Het doel van het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing is ruimte bieden voor dialoog en kennisverbreding op het gebied van levensbeschouwing, cultuur en maatschappij voor alle studenten in Groningen. Het GSp zou een plek moeten zijn met ruimte voor de ontmoeting tussen mensen met verschillende opvattingen, ideeën  en overtuigingen. Een plek waar niet de tegenstelling tussen de verschillende antwoorden centraal staat maar juist de verbondenheid in het stellen van dezelfde vragen. Een plek waar studenten zich thuis kunnen voelen en in betrokkenheid met elkaar samen hun vragen mogen stellen.

Tegelijkertijd moet deze open en toegankelijke plek zich in het centrum van de studentenwereld bevinden, zodat zij voor elke student en studentenorganisatie te vinden is. Op deze manier is het GSp niet alleen een oriëntatiepunt voor individuele studenten, maar ook een verbinding tussen de studenten uit verschillende verenigingen. Het GSp heeft de opdracht om er te zijn voor alle studenten in Groningen.

 

  1. Het beleid van het bestuur

 

3.1 Algemeen

Wij willen als bestuur door middel van dit document een handvat en leidraad creëren voor de beslissingen die ons het komende jaar te wachten staan. Dit document moet een gids worden voor de invulling van de interne organisatie, het programma-aanbod en de plenaire vergaderingen die we maandelijks zullen hebben. Bovendien is het beleid een communicatiemiddel tussen het bestuur en betrokkenen om inzicht te geven in de plannen in 2016.

 

3.2 Interne organisatie

3.2.1 Algemeen

Als bestuur zien wij de noodzaak van het bestaan van een vaste groep betrokken GSp’ers om het GSp goed te laten functioneren. Er zullen, naast het bestuur, altijd mensen nodig zijn die initiatief nemen, ideeën hebben en dingen willen regelen. Daarom is het belangrijk dat de GSp-brede maandelijkse vergadering door genoeg mensen zal worden bezocht.

 

3.2.2 Interne structuur

De groep actieve GSp’ers is in de afgelopen jaren kleiner geworden, terwijl oude organisatiestructuren slechts in geringe mate zijn aangepast. Het is duidelijk dat (de meeste) commissies niet langer gevuld zijn en om die reden ook niet meer optimaal functioneren. De visieavond van 8 oktober 2015 heeft daarentegen laten zien dat er nog steeds een groep GSp’ers is die bereid is zich in zijn algemeenheid voor het GSp in te zetten. Wij zijn van mening dat deze ontwikkeling pleit voor een reorganisatie van het GSp. Het GSp is te klein geworden om uitgebreide commissiestructuren te rechtvaardigen.

De groep vaste GSp’ers heeft te kennen gegeven dat zij bereid is om maandelijks bijeen te komen om verschillende taken die nu door andere commissies gedragen worden over te nemen. Daarom willen we een keer per maand met zo veel mogelijk betrokken GSp’ers bijeenkomen om een plenaire vergadering te houden waarin er gesproken kan worden over de zaken die spelen binnen en rond het GSp. In deze vergadering zullen we gezamenlijk de taken verdelen, is er de mogelijkheid om plannen en ideeën ter tafel te brengen en zullen we samen het programma van de daarop volgende periode invullen. Iedereen met enige affiniteit met het GSp zal welkom zijn in deze vergadering waarin we op basis van gelijkheid zullen beslissen over de zaken die ter tafel komen. Wel zal er altijd goedkeuring van het bestuur nodig blijven, omdat het bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alles wat er onder de naam de stichting GSp gedaan zal worden.

Door het GSp op deze manier te organiseren denken wij dat het makkelijker zal zijn om een mooi programma te maken. Dit programma zal ontstaan vanuit een actuele vraag en interesse naar verdieping in en meer kennis over bepaalde onderwerpen in plaats van een ver van tevoren bepaald vaststaand aanbod. Daarnaast kan er op deze manier niet alleen centraal worden besproken wat er speelt, wat er moet gebeuren en wie zich daarvoor in wil zetten, maar blijft iedereen ook betrokken en gemotiveerd.

Hoe deze bijeenkomsten zich gaan ontwikkelen is slecht te voorspellen, maar wij hebben vertrouwen in de inzet en het enthousiasme van de betrokken personen.

3.2.3 Commissie Intern

Al een langere periode bestaat er vanuit het Studenten Koepel Levensbeschouwelijke Organisaties de wens om, als hoofdhuurder van het pand, meer betrokken te zijn bij de gang van zaken omtrent het pand. Op dit moment is het gastheerschap en het draaiende houden van de bar hoofdzakelijk de taak van de commissie intern van het GSp. Wij zien veel potentie in een nauwere samenwerking met het SKLO op dit gebied, maar behouden een constructief-kritische blik op de situatie. Wij hebben, in samenwerking met een lid van het algemeen bestuur van de SKLO en enkele leden van de CI, een plan uitgewerkt waarbij de CI zal worden gesplitst in een pandcommissie en een tapcommissie die beide onder het SKLO zullen vallen. Verdere concretisering en verdeling van taken zal later plaatsvinden. Naast de in onze ogen gerechtvaardigde wens van de SKLO om als hoofdhuurder ook formeel de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het pand te gaan dragen is het ook een kans voor het GSp om een commissie die kleiner wordt opnieuw vorm te geven zonder volledige inspraak op te geven. Bijkomend voordeel is dat het GSp niet langer de verantwoordelijkheid heeft voor het gastheerschap, maar wel de mogelijkheden behoudt om dat waar nodig te dragen.

 

3.3 Programma

De structuur van programma zoals het in het verleden geweest is zal als het aan ons ligt vanaf 2016 enigszins worden herzien. We willen inzetten op een ‘tweesporenbeleid’, enerzijds een extern programma met een aantal grotere evenementen en anderzijds een intern programma gericht op kleinschaligheid, intimiteit en gezelligheid. Verbinding en integratie tussen deze twee sporen is essentieel voor een succesvolle implementatie. We zullen allebei deze ‘sporen’ toelichten en van voorbeelden voorzien.

3.3.1 Het ‘grote’ GSp

Dit GSp heeft als hoofddoel om een groot en open levensbeschouwelijk platform te zijn dat in samenwerking met andere studentenpartijen evenementen organiseert of faciliteert. De directe doelgroep voor deze evenementen zullen alle studenten in Groningen zijn. Om dit doel te kunnen vervullen hopen wij in 2016 een aantal projecten van de grond te krijgen. Voor elk evenement zal een aparte projectgroep worden opgericht met één of twee GSp’ers en een aantal deelnemers van andere organisaties.
Deze projecten moeten samenwerking en projectmatigheid als kenmerken hebben. Samenwerking heeft als voordelen dat er een groter netwerk te bereiken is, er verschillende expertises samen kunnen komen en dat organisatorische werkdruk kan worden gedeeld. Daarnaast hopen we dat samenwerking op organisatorisch niveau tot versterking van banden met andere partijen in Groningen zal leiden.

We verwachten dat door de projectmatigheid van deze evenement mensen eerder bereid zullen zijn om mee te willen helpen, omdat zij concreet zien waar ze zich mee bezig gaan houden. Het biedt studenten met interesse op bepaalde gebieden de mogelijkheid om ‘out of the box’ te denken, aan te sluiten bij eigen interesses en met meer vrijheid en mogelijkheden bij te dragen aan een project. Bovendien is de hoeveelheid werk en de tijdspanne waarin dat moet gebeuren overzichtelijker.

Concreet hopen we in het voorjaar van 2016 drie van deze projecten van de grond te krijgen en in het najaar van 2016 nog twee.

 

3.3.2 Het ‘kleine’ GSp
Dit onderdeel van het GSp moet de mogelijkheid geven om activiteiten te organiseren die gericht zijn op kleinschaligheid, intimiteit, gezelligheid en bovendien openstaan voor persoonlijke vragen. Dit is eigenlijk het GSp zoals we dat kennen van de afgelopen jaren met haar reguliere programma. Dit programma zal niet meer zo groot zijn als in het verleden. De directe doelgroep van dit programma zullen vooral de studenten zijn die al enige bekendheid hebben met het GSp. Dat wil zeggen dat dit programma haar invulling zal ontlenen aan de interesses en ideeën van de vaste GSp’ers, maar dat de activiteiten voor iedereen open zullen staan en wij ook graag zouden zien dat er nieuwe mensen op af komen.

De concrete invulling van dit programma willen we overlaten aan de maandelijkse plenaire vergadering. Door eens per maand deze vergadering te organiseren en daar het programma voor de daar op volgende periode te plannen, hopen we dat dit programma meer vraaggericht zal ontstaan in plaats van van bovenaf aangeboden. Doordat deze vergadering maandelijks zal zijn zal er vaker op de korte termijn worden gewerkt, zodat er meer ruimte komt voor actuele vragen en interesses. Dit in tegenstelling tot een jaar van te voren bedacht programma. Het blijft wel van belang dat het bestuur op de hoogte wordt gehouden van de plannen en ideeën om organisatorische problemen te voorkomen.

De activiteiten die hieruit voort komen moeten zoveel mogelijk op één avond in de week plaatsvinden. Hierdoor zullen er meer activiteiten tegelijkertijd  zijn en ontstaat er meer gezelligheid en bedrijvigheid. Bij dit onderdeel kan men denken aan klimaatavonden, de mindfulness-cursus en de tweewekelijkse inloopgroep.

 

3.3.3 Verbindingen en integratie
Voor het slagen van het ‘tweesporenbeleid’ is het essentieel dat er een grote verbondenheid is tussen beide sporen. Te denken valt dan aan het faciliteren van een borrel aan de Kraneweg, het organiseren van een reeks avonden als voorbereiding of nabespreking van een groter evenement. Het is van belang dat mensen worden meegenomen van het kleinere programma naar de grotere activiteiten (ook in de organisatie) maar voornamelijk ook van de grotere activiteiten naar het kleinere programma. Wij denken dat er op deze manier een mooie wisselwerking zal ontstaan tussen de twee verschillende sporen.

 

3.3.4 Publiciteit

Publiciteit is en blijft een kwetsbaar en veelbesproken onderwerp. Waar andere organisaties (en GSp in het verleden) vooral op mond-tot-mond reclame van al betrokken personen kunnen steunen kampt het GSp momenteel met een te kleine kern om daar voldoende publiciteit van te verwachten. Op dit moment is onze publiciteit vooral afhankelijk van het verspreiden van posters en flyers en van digitale communicatiemiddelen.
In het kader van het tweesporenbeleid zal een nieuw publiciteitsplan moeten worden gemaakt. Hierbij zal onderscheid moeten worden gemaakt tussen ‘grote’ en ‘kleinere’ activiteiten.
Voor grote activiteiten zal maatwerk vereist zijn. Afhankelijk van onderwerp en doelgroep zal in elke individuele situatie op een andere manier publiciteit moeten worden gemaakt. Veelal zal er sprake zijn van het verspreiden van posters op strategische locaties, het opnemen van de evenementen in mailinglijsten van allerlei organisaties en het aanmaken van Facebookevenementen. Zoals hierboven reeds is benoemd hopen we dat door samenwerking met andere partijen het aanspreken van een groter publiek vergemakkelijkt zal worden, zodat er ook daar aan de naamsbekendheid van het GSp gewerkt kan worden.
Voor kleine activiteiten zullen we voornamelijk afhankelijk blijven van mond-tot-mond reclame. We hopen dat betrokkenen potentiële geïnteresseerden zelf mee zullen nemen.

 

3.4 Naamsbekendheid
Naamsbekendheid is niet een van onze speerpunten, omdat we denken dat naamsbekendheid een gevolg moet en zal zijn van een succesvolle vervulling van de functie van het GSp. Door aanwezig te zijn in het intellectuele en levensbeschouwelijke studentenleven van Groningen en door samenwerking met andere partijen hopen we dat het GSp bekender en toegankelijker wordt onder het grote publiek. Het neerzetten van een sterk programma verdient primair dan ook de aandacht.

 

3.6. Internationalisering
Hoewel internationalisering vanuit de Rijksuniversiteit wordt gestimuleerd zien we dit momenteel niet als prioriteit. Internationalisering zal waarschijnlijk niet direct bijdragen aan oplossingen voor de problemen die momenteel de aandacht verdienen en internationalisering zal veelal ook geen duurzame investering zijn, omdat deze studenten vaak maar voor een korte periode in Groningen zijn. We staan natuurlijk wel open voor initiatieven van buitenaf, maar vanwege lage bezetting op alle vlakken zullen we als bestuur niet actief investeren in internationalisering.