Pages Navigation Menu

Open plaats voor verdieping op het gebied van levensbeschouwing en maatschappij

ANBI

Gegevens betreffende de ANBI

Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer:

NL02 INGB 0003 8702 84 t.n.v. Stichting GSp of op

NL27 RABO 0136 7847 98 ook t.n.v. Stichting GSp vooral bestemd voor de Martinidiensten

1. Algemeen

 • Naam: Stichting Belangenbehartiging Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing, afgekort GSp.
 • Het RSI of het fiscaal nummer : 6159916
 • Contactgegevens:

Kraneweg 33
9718 JE Groningen
tel.: 050-3129926
e-mail: info@gspweb.nl

 • Bestuurssamenstelling:

H.A.J. Meijer, voorzitter;
M. van Damme, penningmeester;
leden: T.A. Struik, C. van der Veer, J. Folkerts

 • Beleidsplan
 • Het beloningsbeleid: sinds 1 januari 2013 is er geen personeel in dienst. Leden van het stichtingsbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
 • De doelstelling: De stichting heeft ten doel de behartiging van stoffelijke belangen van het GSp en het verrichten van al hetgeen daartoe behoort of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

De Stichting GSp Studentenplatform voor levensbeschouwing heeft geen personeel in dienst.

 

Overzichten 2015 – 2016

Activiteiten

In het afgelopen studiejaar organiseerde het GSp diverse activiteiten op het gebied van cultuur en religie, bijbel en geloof, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en religie, en filosofie en maatschappij.

Lezingen

Er werden 10 lezingen georganiseerd die in totaal 610 studenten trokken,

variërend van 20 tot 230 studenten.

 • Harde wetenschap bestaat niet – Trudy Dehue
 • De antroposofische mens – Ivar Römer
 • Reisverhaal: Pelgrimage naar Rome – Tiemo Meijlnk
 • Het digitale proletariaat – Hans Schnitzler
 • Matthäus Passion – Jan Luth
 • Sexual diversity in Islam – Mehrdad Alipour
 • Zingeving in de film – Wouter Slob
 • Geloven in Wetenschap – André Aleman
 • Vroege Islam – Clare Wilde
 • Escaping Barcode Life – Laura de Vries

Cursussen

Er waren meerdere cursussen die in totaal 140 studenten trokken.

 • Mindfulness & Omgaan met stress
 • Workshop assertiviteit
 • Geloven met een roze bril (i.s.m. COC)
 • Kunst van geloven
 • Klimaatavonden (i.s.m. Dwars)

Overige activiteiten

Er waren Excursies, Film en Kunst avonden en bijzondere maaltijden. Aan deze activiteiten hebben in totaal 217 studenten meegedaan.

Excursies

 • Kloosterweekend
 • Excursie Soefibeweging
 • Excursie Rozenkruisers

Film en Kunst

 • Zinfilm, vier avonden
 • Kunst van het Kijken (i.s.m. Meander en Diskursi)

Bijzondere maaltijden

 • Seideravond- en maaltijd
 • Maaltijd met vluchtelingen
 • Vastenmaaltijd
 • Stilte maaltijd
 • Startmaaltijd

Inloopavond op dinsdag

Elke dinsdag kan er gegeten worden aan de Kraneweg. Tweewekelijks is er na de maaltijd een inhoudelijk programma. De thema’s worden verzorgd door de studentenpastores. In het afgelopen jaar zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde gekomen: Geloven in een multireligieuze wereld, Franciscus van Assisi: een inspirerende dwarsligger, Europa of toch “eigen volk eerst!” en Levenskunst.

Het aantal deelnemers per dinsdagavond varieerde van 8 tot 15 studenten.

Projecten rond de Martinikerk

 • Moving Images, videokunst van studentenpastor Arent Weevers 150 bezoekers
 • Welkomstmiddag buitenlandse studenten i.s.m. IFES 130 studenten
 • Sint Martinus’ Pronkjewailn, Het andere gezicht van Groningen 350 bezoekers

(i.s.m. PGG, Gemeente Groningen, Humanitas, Voedselbank, Oog t.v. en studentenvereniging Vindicat)

Martinikerk

Diensten

De oecumenische studentendiensten van het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing worden sinds een aantal jaren bezocht door een stabiel aantal mensen. De vespers die wij samen met de Protestantse Gemeente Groningen in 2013 onder de naam: Schoonheid met een Ziel zijn gestart trekken steeds meer bezoekers. De werkgroep Martinidiensten en de werkgroep Diaconaat bereiden deze diensten voor samen met de voorgangers.

Het huwelijk werd bevestigd van:

Albert Jaap Dam en Irene de Vries

Edwin van der Veen en Linda van der Zwaag

Gedoopt werd:

Iris Feline Bodewes

Belijdenis werd gedaan door:

Hepkelina Wiegertje Meijer

Participanten

De participanten – de niet (meer) studerenden die zich betrokken voelen bij de Studentendiensten en het GSp – waren met hun eigen gesprekskring weer tweewekelijks aan de Kraneweg te vinden. Een aantal daarvan droeg zoals altijd zorg voor de kindernevendienst in de Martinikerk.

Financieel verslag van de Werkgroep Diaconaat 2015-2016  

Het thema voor de diaconale collectes was dit jaar: IJken aan het licht

In totaal waren er zo’n vijftig diensten, inclusief de vesperdiensten.

Voor de diaconale doelen is voor bijna €6000,- gecollecteerd. Voor het in stand houden van de Martinidiensten zelf, is ruim €5500,- bijeengebracht.

In de WGD-dienst van 9 oktober jongstleden deelden we een bedankboekje uit. Hierin verwoorden de goede doelen-organisaties hun dank zelf.

Hieronder een overzicht van de doelen en hun opbrengsten.

Uitgangscollectes voor Martinidiensten: € 5.593,05

Mediterranean Hope: € 297,80

Stichting Oude Groninger Kerken: 760,66

Kinderen van de Voedselbank:  738,28

Wartrauma:  701,99

Kerk in Actie: 458,61

Stichting Vrolijkheid: 657,98

De Riepe: 701,10

Oikocredit: 331,15

Unicef: 170.01

Odensehuis: € 705,64

NCSF: 218,60

COC Groningen: € 181,70

Totaal diaconale collectes: € 5.923,52

Namens de Werkgroep Diaconaat,

Martin de Bruijn, penningmeester

 

Financiën

 

Jaarrekening 2015 GSp Belangenbehartiging

Jaarrekening 2016 GSp Belangenbehartiging